Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozwój obszarów wiejskich

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Rozwój obszarów wiejskich
16 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

30.05.2014 r.

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 pobierz plik (.pdf 700 KB)

Załącznik 1. Zestawienie uwag i opinii zgłoszonych do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 pobierz plik (.pdf 1,1 MB)

Załącznik 2. Zestawienie uwag i opinii zgłoszonych do projektu PROW 2014-2020 w trakcie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 pobierz plik (.pdf 305 KB)

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 pobierz plik (.pdf 1,4 MB)

14.02.2014 r.

Konsultacje publiczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 14 lutego 2014 r. rozpoczyna konsultacje publiczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PROW 2014-2020.
Dokument jest podstawą prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zapraszamy do przekazywania uwag do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PROW 2014-2020 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2014 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie prosi o przekazywanie uwag wyłącznie na dostępnym FORMULARZU na adres email:ewaluacja@minrol.gov.pl.

 Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (.pdf)
         
Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) (.pdf)
        
Formularz zgłaszania uwag do konsultacji projektu prognozy oddziaływania na środowisko (.rtf)

09.03.2011 r.

Podsumowanie konsultacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84 poz. 712 j.t.) w okresie od 17 grudnia 2010 r. do 21 stycznia 2011 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. Jednocześnie dokument został przekazany do konsultacji międzyresortowych.
W ramach konsultacji społecznych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło szereg uwag i opinii dotyczących treści zawartych w strategii. W procesie konsultacji udział wzięły różne grupy społeczne, w tym m.in.: Związek Banków Polskich, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Krajowa Rada Spółdzielcza Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Rada Gospodarki Żywnościowej, Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego, osoby prywatne (w tym m.in. osoby reprezentujące lokalne inicjatywy społeczne, ośrodki akademickie), Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Agro Think-Tank, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Inspekcja Weterynaryjna, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Z analizy nadesłanych opinii wynika, żegłówne zasady opisane w strategii spotykają się z akceptacją i zrozumieniemzdecydowanej większości uczestników konsultacji. Dotyczy to w szczególności: wyników diagnozy, układu celów, priorytetów i kierunków interwencji oraz koncepcji wielofunkcyjności obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa.
Najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły aktualizacji danych statystycznych prezentowanych w dokumencie, uzupełnienia dokumentu o pozostałe części, które zostały jedynie zasygnalizowane w dokumencie przekazanym do konsultacji (chodzi głównie o budżet strategii oraz opis instrumentów realizacyjnych) oraz zweryfikowania aktualności analizy krzyżowej dotyczącej powiązań między dziewięcioma zintegrowanymi strategiami rozwoju, tworzonymi w ramachPlanu uporządkowania strategii. W części przesłanych opinii zostały również zaproponowane rozwiązania służące realizacji wybranych kierunków interwencji, co zostało wykorzystane podczas projektowania opisu celów zawartych w obecnej wersji dokumentu. Niektórzy przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego przedstawiali ponadto propozycje katalogu działań implementacyjnych lub też kierunków interwencji, które w ich opinii powinny być wdrażane regionalnie przez samorządy.

Zestawienie uwag i opinii nadesłanych w ramach konsultacji (17 grudnia 2010 r. do 21 stycznia 2011 r.) projektuStrategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa
 pobierz plik (.pdf 310 KB)

25.01.2010 r.

Konsultacje „Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa”.

W dniu 20 stycznia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji materiał „Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa”. Szerokie konsultacje ww. dokumentu zostały przewidziane jako istotny element procesu przygotowania zarówno „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa” jak i innych dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
„Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa”, dla której wiodącą rolę pełni minister rolnictwa i rozwoju wsi, została ujęta jako jedna z 9 docelowych strategii rozwoju w dokumencie „Sposób uporządkowania strategii rozwoju”, zaakceptowanym przez Radę Ministrów 24 listopada 2009 r.
Z uwagi na toczące się równolegle prace nad innymi rządowymi dokumentami strategicznymi, w szczególności „Krajową strategią rozwoju regionalnego” (KSRR), „Długookresową strategią rozwoju kraju” oraz „Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju” (KPZK) niezbędne jest kompleksowe przedstawienie planowanych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i uzgodnienie zakresu i narzędzi wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem instrumentów wspólnotowych i krajowych, w tym w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności.
Zgodnie z „Kierunkami rozwoju obszarów wiejskich…..” obszary wiejskie powinny stać się atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej, z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tych terenów dla przyszłych pokoleń.
Liczymy na Państwa udział w konsultacjach „Kierunków rozwoju obszarów wiejskich – założeń do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa.”

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa
 pobierz plik (.pdf 1.93 MB)

17.02.2009 r.

Prezentowany dokument „Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich”, przyjęty przez Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 03.02.2009 r., ma na celu określenie pożądanych kierunków zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz ułatwienie koordynacji i komplementarności instrumentów rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności. Jest dokumentem cząstkowym, stanowiącym etap pośredni w przygotowaniu docelowego dokumentu „Kierunki rozwoju obszarów wiejskich”. Odnosi się zarówno do obecnego okresu programowania 2007-2013/15, jak i do okresu po 2015 roku.

„Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich” jest zbieżny z dotychczasowymi dokumentami strategicznymi przygotowanymi w MRiRW, ale stanowi ich uzupełnienie i rozwinięcie, biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany zachodzące w Polsce po przystąpieniu do UE, w tym na obszarach wiejskich.

Ze względu na fakt, iż rozwój obszarów wiejskich wymaga szerokiej współpracy administracji rządowej, samorządowej i organizacji społecznych, dokument „Zarys kierunków obszarów wiejskich” został przesłany do Ministrów, członków Rady Ministrów oraz do Marszałków Województw.

  • Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich- Dokument zaakceptowany przez Kierownictwo MRiRW w dniu 03.02.2009 r., opracowany przez: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Departament Programowania i Analiz
     pobierz plik .pdf 400 KB
        

        

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.09.2014 13:58:12 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2018 12:44:37 Statystyka strony: - odsłon