Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ocena funkcjonowania WPR (Health-Check)

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ocena funkcjonowania WPR (Health-Check)
16 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 r. (Luksemburg), obok postanowień dotyczących modyfikacji istniejących instrumentów, uzgodniono także przeprowadzenie oceny funkcjonowania tej polityki (ang. Health Check). Z założenia Przegląd ten nie miał na celu gruntownej reformy założeń WPR, gdyż najważniejsze elementy reformy z 2003 r. w tej perspektywie finansowej nie zostaną zmienione. Wynikiem Przeglądu jest przyjęcie czterech aktów prawnych, modyfikujących podstawy funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej:

 • Rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników;
 • Rozporządzenia Rady w sprawie zmian Wspólnej Polityki Rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz WE nr […]/2008;
 • Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);
 • Decyzji Rady zmieniającej Decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013).

Datą wejścia w życie aktów prawnych przyjętych w ramachHealth-Checkjest 1 stycznia 2009 r. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że formalne przyjęcie i publikacja tych aktów będą miały miejsce w trakcie pierwszego kwartału 2009 r., niektóre przepisy mogą wejść w życie w późniejszym terminie.
Formalne rozpoczęcie dyskusji w ramach oceny funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej zostało zapoczątkowane poprzez publikację w dniu 20 listopada 2007 r. Komunikatu Komisji Europejskiej dla Rady i Parlamentu Europejskiego pt.Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR.
W zakresie przygotowań do oceny funkcjonowania reformy WPR, resort rolnictwa przygotował dokument pt.:Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwań oceny funkcjonowania WPR, zatwierdzony przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu
25 września 2007 r. Dokument ten odzwierciedlał stanowisko Polski na etapie przygotowań do oceny funkcjonowania WPR na około dwa miesiące przed zapowiadanym terminem publikacji Komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR. Komunikat Komisji Europejskiej, jako dokument pozalegislacyjny, miał na celu ukierunkować dyskusję na forum Wspólnoty w zakresie oceny funkcjonowania WPR.
W odniesieniu do ww. Komunikatu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało Stanowisko Rządu RP, przyjęte przez Komitet Europejski Rady Ministrów
w dniu 5 lutego 2008 r. Debata polityczna w organach wspólnotowych dotycząca ww. Komunikatu została zakończona poprzez przyjęcie Konkluzji Rady UE na posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 17-18 marca 2008 r.
Polska przedstawiała szereg postulatów, odnoszących się m.in. do kwestii płatności bezpośrednich, zasadycross-compliance, mechanizmów rynkowych, zarządzania kryzysowego, a także „nowych wyzwań” zdefiniowanych dla polityki rolnej.
Komisja Europejska w dniu 20 maja 2008 r. przedstawiła pakiet projektów aktów prawnych w zakresieHealth-Check(pierwotne projekty legislacyjne dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm)
     
Od czasu publikacji ww. projektów legislacyjnych, ocena funkcjonowania WPR i projekty przedstawione przez KE były jednym z głównych tematów obrad w ramach posiedzeń Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Intensywne prace toczyły się także na szczeblu eksperckim na forum grup roboczych Rady UE. Stanowisko Rządu RP w sprawie ww. projektów zostało przyjęte przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 17 czerwca 2008 r.
W połowie września 2008 r. zakończono prace legislacyjne o charakterze technicznym nad ww. projektami na szczeblu grup roboczych Rady UE. W trakcie posiedzeń Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 29-30 września 2008 r. oraz w dniach 27-28 października 2008 miały miejsce spotkania trójstronne (z Komisją i Prezydencją) dotyczące najważniejszych kwestii w zakresie oceny funkcjonowania WPR. Strona polska zgłosiła także wniosek dotyczący niewykorzystanych środków w ramach WPR, poparty w toku dalszej dyskusji przez kraje UE-12 i dyskutowany podczas Rady Ministrów UE w dniach 27-28 października 2008 r.
W dniu 20 listopada br. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE osiągnęła porozumienie polityczne kończące Przegląd Wspólnej Polityki Rolnej.
Tekst porozumienia politycznego dostępny jest na stronie Rady:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16049.en08.pdf
        
Ponadto, poniżej wśród plików do pobrania dostępne jest tłumaczenie tego dokumentu na język polski.
Porozumienie to realizuje większość polskich postulatów zawartych w Stanowisku Rządu przyjętym przez KERM w dniu 17 czerwca 2008 roku zarówno tych pozwalających na uproszczenie i poprawę efektywności tej polityki w skali UE i w Polsce, jak również postulatów finansowych. W toku prac na forum Rady UE przyjęto bardzo wiele istotnych dla Polski postanowień, m.in.:

 • wydłużenie możliwości stosowania w Polsce uproszczonego systemu płatności bezpośrednich (SAPS) do 2013 r.;
 • opóźnienie terminu wdrażania pakietu C (dobrostan zwierząt) systemu wzajemnej zgodności (cross-compliance);
 • zwiększenie kopert płatności bezpośrednich nowych państw członkowskich o pulę 90 mln euro rocznie w latach 2010, 2011, 2012. Środki te zostały podzielone proporcjonalnie do krajowych pułapów płatności bezpośrednich, tj. kwot, jakie państwa te uzyskają w 2013 r. (UE-10) oraz 2016 r. (BG i RO);
 • utrzymanie środków przewidzianych na płatności do owoców miękkich, których roczny limit dla Polski wynosi 11,04 mln euro;
 • złagodzenie pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej, dotyczącej wsparcia powiązanego z produkcją w sektorach: suszu paszowego, lnu i konopi uprawnianych na włókno oraz skrobi ziemniaczanej;
 • stopniowe zwiększanie kwot mlecznych w okresie od roku kwotowego 2009/10 do roku kwotowego 2013/14 o 1% rocznie (łącznie o 5,1 % );
 • zachowanie dotychczasowego zakresu interwencji na rynku mleka w odniesieniu do skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku po stałych cenach w ramach dotychczasowych limitów (odpowiednio 30 tys. ton i 109 tys. ton), a także dopłat do prywatnego przechowywania masła.

W rezultacie starań Polski porozumienie to zawiera także dwa elementy, szczególnie istotne z punktu widzenia dyskusji na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Pierwszym z nich jest przeznaczenie dla nowych państw członkowskich środków w wysokości 360 mln euro (w tym dla Polski 90 mln euro) na realizację nowych zadań w ramach WPR w latach 2010-2012. Drugim elementem jest zobowiązanie Komisji Europejskiej i Rady do przeanalizowania problemu dużego zróżnicowania płatności bezpośrednich w skali UE i zaproponowania jak najszybszego przedstawienia odpowiednich rozwiązań. Tym samym wynik porozumienia politycznego ma dla Polski istotne pozytywne znaczenie nie tylko z punktu widzenia kształtu tej polityki do 2013 roku, ale także z uwagi na ukierunkowanie dyskusji o przyszłości WPR po 2013 roku w zgodzie z polskimi priorytetami, wstępnie określonymi w dokumencie pt.Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku – założenia i wstępne propozycje.
Przyjęte rozwiązania w ramach oceny funkcjonowania WPR wyznaczyły kierunek dyskusji o kształcie Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013.Więcej informacji o rozpoczętej debacie nt. przyszłego kształtu WPR oraz w zakresie prac nad wypracowaniem polskiego stanowiska znajdą Państwo w zakładce WPR po 2013.

Propozycje legislacyjne w ramach oceny funkcjonowania WPR:

 • Projekt Rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników
  wersja angielska  -  pobierz plik (.pdf 852 KB)
         
 • Projekt Rozporządzenia Rady w sprawie zmian Wspólnej Polityki Rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz WE nr […]/2008
  wersja polska  -  pobierz plik (.pdf 275 KB) wersja angielska -  pobierz plik (.pdf 261 KB)
         
 • Projekt Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
  wersja polska  -  pobierz plik (.pdf 233 KB) wersja angielska -  pobierz plik (.pdf 122 KB)
         
 • Projekt Decyzji Rady zmieniającej Decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013)
  wersja polska  -  pobierz plik (.pdf 154 KB) wersja angielska -  pobierz plik (.pdf 140 KB)
         
 • Tłumaczenie porozumienia politycznego osiągniętego przez Radę w dniu 20 listopada 2008 roku (dokument 16049/08);
   pobierz plik (.pdf 316 KB)
         
 • Stanowisko Rządu RP w odniesieniu do pakietu legislacyjnego w ramach oceny funkcjonowania WPR (stanowisko przyjęte przez KERM w dniu 17 czerwca 2008 r.)
   pobierz plik (.pdf 236 KB)
         
 • Stanowisko Rządu RP w odniesieniu do Komunikatu Komisji - Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR, przyjęte przez KERM w dniu 5 lutego 2008
   pobierz plik (.pdf 261 KB)
         
 • Konkluzje Rady UE w sprawie Komunikatu Komisji - Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR
   pobierz plik (.pdf 101 KB)
         
 • Przygotowania do przeprowadzenia oceny funkcjonowania reformy WPR - KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Bruksela, 20 listopada 2007 r. KOM(2007) 722
   pobierz plik (.pdf 231 KB)(wersja w języku polskim)
   pobierz plik (.pdf 61 KB)(wersja w języku angielskim)
         
 • Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwań oceny funkcjonowania WPR
   pobierz plik (.pdf 179 KB)

       

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.09.2014 13:55:04 Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2014 14:34:06 Statystyka strony: - odsłon